Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona Środowiska

W odpowiedzi na zaobserwowane wśród naszych Klientów bardzo duże zapotrzebowanie na usługi doradczo-konsultingowe z zakresu ochrony środowiska, W&W Consulting rozszerzył zakres swojej oferty o usługi ECO-OUTSOURCINGOWE.

W ich ramach oferujemy całościowe wsparcie doradczo?konsultingowe z zakresu ochrony środowiska dla firm, które obejmuje między innymi:

  • kompleksową obsługę firm z zakresu ochrony środowiska,
  • opracowywanie wszelkich wniosków i ekspertyz o uzyskanie pozwoleń i decyzji z zakresu ochrony środowiska,
  • obsługę inwestycji liniowych i kubaturowych pod kątem wymagań ochrony środowiska,
  • przeprowadzanie audytów dotyczących ochrony środowiska,
  • pośrednictwo w obrocie odpadami,
  • organizację szkoleń,
  • wdrażanie oraz nadzorowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001,
  • organizację oraz przeprowadzanie pomiarów środowiskowych,
  • rekultywację terenu.

Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska

Mając na względzie fakt, iż każda firma posiada obowiązki dokumentacyjne dotyczące ochrony środowiska, W&W Consulting – chcąc obsługiwać swoich Klientów w sposób jak najbardziej profesjonalny oraz kompleksowy – oferuje usługę polegającą na sporządzaniu kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

W ramach usługi sporządzamy, w imieniu swoich Klientów, wszystkie wymagane prawem dokumentacje i wnioski o uzyskanie decyzji oraz pozwoleń z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:

Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest elementem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko może być niezbędna dla przedsięwzięć inwestycyjnych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Wnioski o uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w związku z odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji instalacji, jeżeli w wyniku jej działalności wytwarzanych jest:
? Powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub,
? Powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
Wymagania dotyczące pozwoleń na wytwarzanie odpadów zawarte są w ustawie
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).

Wnioski o uzyskanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i płynów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest decyzją administracyjną, do której posiadania jest zobowiązany każdy przedsiębiorca prowadzący instalację, z której
w sposób zorganizowany emitowane są zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego.
Kryteria decydujące o wymaganiu pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:
? Występowanie emisji zorganizowanej ? oznacza to, że zanieczyszczenia odprowadzane są poprzez odciągi miejscowe przy pomocy wentylacji mechanicznej.
? Występowanie zanieczyszczeń, dla których zostały określone poziomy dopuszczalne lub wartości odniesienia.
? Instalacja nie jest uwzględniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.

Aktem pranym regulującym kwestie zakresu operatów oraz rodzajów pozwoleń wodnoprawnych jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Wnioski o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych (instalacje IPPC)

Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem prawnym zapewniającym zintegrowane podejście do kontroli i zapobiegania negatywnemu wpływowi na środowisko. Celem pozwolenia jest przede wszystkim objęcie wszystkich sektorów wpływu działalności instalacji na środowisko (woda, powietrze, gleba, fauna itd.) oraz zabezpieczenie przed takimi uciążliwościami jak odpady, hałas, emisja gazów i pyłów.

Wykaz instalacji, które wymagają pozwolenia zintegrowanego znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów albo środowiska jako całości.
*W celu zapoznania się z warunkami cenowymi oferty zachęcamy do kontaktu z Naszym Działem Handlowym.

Zapraszamy do skorzystania z usług eksperckich oferowanych przez W&W Consulting