Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona Środowiska

Zajmujemy się usługami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  

Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony środowiska

W ramach stałej obsługi realizujemy wszystkie zadania wynikające z Prawa ochrony środowiska: 

 • przeprowadzenie corocznego kompleksowego audytu środowiskowego stwierdzającego stan obecny,
 • cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • nadzorowanie klienta pod względem Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, naliczanie opłaty produktowej, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, prowadzenie ewidencji zgodnie z w/w ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi,
 • nadzorowanie klienta pod względem Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • prowadzenie konta klienta w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych emisjach (KOBIZE),
 •  nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi (m.in. sprawdzenie niedozwolonych klauzul) wraz z weryfikacją legalności ich działania,
 • nadzorowanie obowiązków pomiarowych klienta (powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru,
 • wypełnianie obowiązków klienta związanych z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska (substancje kontrolowane),
 • nadzór nad prowadzeniem konta w Bazie Danych o Odpadach (BDO),  
 • reprezentowanie interesów klienta w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • doradztwo w ramach bieżącej i przyszłej działalności klienta wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno-prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych w zakresie ochrony środowiska opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych. 

Inne usługi z zakresu ochrony środowiska, jakie możemy świadczyć, to między innymi: 

 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) planowanej inwestycji,
 • pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń (na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane),
 • szczegółowe ekspertyzy obejmujące m.in. takie obszary jak: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka niskoemisyjna i efektywność energetyczna, zanieczyszczenia gruntu,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji, prowadzenie kampanii edukacyjnych w szkołach i przedszkolach związanych z obszarem szeroko pojętej Ochrony Środowiska,
 • przeprowadzenie audytu środowiskowego i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.