Audyt PPOŻ.

Audyt PPOŻ. przeprowadzany jest w celu porównania stanu faktycznego warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi przepisami prawa. Rozwiązanie takie pozwala na szybkie wskazanie podstawowych niezgodności i obszarów, gdzie należy sprecyzować dalsze działania kontrolne oraz zastosować w pierwszej kolejności akcje naprawcze, a także pozwala przygotować się przedsiębiorstwu na uniknięcie konsekwencji wynikających z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy.

Audyt PPOŻ. wykonywany jest przez wykwalifikowanych specjalistów znajdujących się w naszej firmie. W głównej mierze opiera się na specjalnie przygotowanym programie, zatwierdzonym przez kontrolowaną firmę i obejmuje przede wszystkim:

 • określenie charakterystyki pożarowo ? budowlanej obiektu,
 • kontrolę wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy,
 • sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie (szerokości, długości i oznakowanie dróg ewakuacyjnych),
 • sprawdzenie procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 • sprawdzenie odległości od budynków sąsiadujących,
 • określenie stref pożarowych,
 • określenie potencjalnych źródeł powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,
 • sprawdzenie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • sprawdzenie dróg pożarowych ich długość, szerokość, drożność.

Audyty realizowane przez naszą firmę składają się z trzech etapów:

Etap pierwszy:

 • zapoznanie z zakładem ? przegląd organizacji i warunków pracy (spełnienie minimalnych wymogów technicznych między innymi takich jak wizualny stan infrastruktury budowlanej, organizacja komunikacji wewnątrzzakładowej ? ruch kołowy, ruch pieszy, stan zabezpieczenia maszyn i urządzeń, ochrona przeciwpożarowa ? audyt ppoż ? drogi ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy itp.),
 • wyrywkowa obserwacja procesu pracy na poszczególnych stanowiskach ? stwierdzenie czy pracownicy respektują przepisy o ochronie zdrowia i życia w trakcie wykonywania czynności służbowych,
 • przegląd dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy ? dokumentacja budowlana obiektu, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń, akta osobowe pracowników ? sprawdzenie terminowości szkoleń bhp, badań lekarskich itp.

Etap drugi:

 • opracowanie podsumowania wizyty ? raportu z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi bhp nie są spełnione,
 • przekazanie raportu zleceniodawcy.

Etap trzeci:

 • podsumowanie audytu ? przedstawienie do zapoznania się raportu zbiorczego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze,
 • spotkanie z klientem w celu omówienia raportu zbiorczego.

Należy mieć na uwadze, że zaniedbanie ochrony przeciwpożarowej może wywołać negatywne skutki zarówno dla całej organizacji jak i wszystkich pracowników, m.in.:

 • ogromne straty materialne,
 • zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego,
 • pożar,
 • kary grzywny,
 • brak wypłat odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

927280_1412947348983631_1389727036_n923631_888723787821114_1907883640_n10249085_666476430084889_1873994494_n