logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ (HTTPS://WWCONSULTING.PL/)

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe wtrakcie korzystania zestrony internetowej.
 2. Użytkownik toosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca zusług elektronicznych, dostępnych wramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady izakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, atakże informuje oużywaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne irozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
  I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest WW Consulting Sp. zo.o. zsiedzibą w/przy: ul. Grochowska 306/308 03-840 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w:Warszawie, Wydział Gospodarczy, podnumerem KRS: 0000434686, NIP: 125-140-90-81 (zwany dalej: „Właściciel”).
  II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wcelu:
 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji onowościach ipromocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, wcelu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lubusług, promocji czy wyprzedaży.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane wramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, winteresie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych zbezpieczeństwem iobronnością lubprzechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane wcelach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia idochodzenia roszczeń lubochrony przed roszczeniami Użytkownika lubosoby trzeciej, jak również marketingu usług iproduktów podmiotów trzecich lubmarketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.
  III. RODZAJ DANYCH
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  a. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
 5. IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie zprzepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4.5.2016, str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 9. Użytkownik może wkażdej chwili zażądać od administratora informacji ozakresie przetwarzania danych osobowych.
 10. Użytkownik może wkażdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 11. Użytkownik może wkażdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte zestrony internetowej, wraz zewszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 12. Użytkownik może wkażdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz zewszystkimi zapisanymi iprzetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 13. Użytkownik może wkażdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno wzakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie wograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych wkonkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz zewszystkimi zapisanymi iprzetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 14. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy toprzez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale wokreślonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie tonie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 15. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien wtym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, wformie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne zuwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym zadministratorem, wzakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. wcelu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lubprzekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami, wskazanymi wniniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą wżaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, wcelu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna zprzepisami wynikającymi zart. 13 ust. 1 iust. 2 rozporządzenia RODO.