logo
centrum prasowe

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa dla właściciela sklepu spożywczo-przemysłowego. Na co zwracać uwagę?

2024-01-26
Magdalena Włastowska

Bezpieczeństwo pracy w sklepach spożywczych jest kluczowe dla zapewnienia dobrej kondycji zarówno pracowników, jak i klientów. Jako właściciel sklepu masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom swobodne, komfortowe przemieszczanie się po placówce podczas zakupów. Jest to niezależne od tego, czy jesteś właścicielem sklepu własnego, partnerskiego czy też jesteś franczyzobiorcą.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Przez osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy należy rozumieć osoby, których stosunek zatrudnienia powstał w wyniku zawarcia umów o charakterze cywilnoprawnym. Chodzi tu o umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia, umowę agencyjną, umowę o dzieło lub inną umowę o świadczenie usług. Dotyczy to także wolontariuszy. Ponadto, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami.

Dlatego też poniżej przedstawiamy kluczowe zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy w sklepach spożywczych, mających na celu utrzymanie zarówno zdrowego środowiska pracy, jak i minimalizację ryzyka wypadków.

Szkolenia BHP

Zapewnij, aby nowi pracownicy otrzymali szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy) w pierwszym dniu pracy, a także planuj cykliczne szkolenia okresowe BHP. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

– Kolejne szkolenia okresowe BHP dla tych stanowisk należy organizować regularnie, nie rzadziej niż raz na trzy lata. Instruktaż ogólny oraz szkolenie okresowe BHP przeprowadza Ekspert ds. bezpieczeństwa, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje – informuje Magdalena Włastowska – ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Instrukcje BHP w widocznych miejscach w placówce

Rozmieść w widocznych miejscach, komplet wymaganych instrukcji BHP. Należą do nich m.in.:

– instrukcja ogólna BHP

– instrukcja mycia i dezynfekcji rąk

– instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie

– instrukcja BHP pracy przy komputerze

– instrukcja ogólna przeciwpożarowa

– instrukcja postępowania na wypadek wystąpienia pożaru

– instrukcja udzielania pierwszej pomocy

– instrukcja obsługi apteczki

Wszystkie instrukcje są dostępne na stronie www.BHP-SHOP.COM

Pierwsza pomoc w Twoim sklepie

Trzy najważniejsze zasady w tym zakresie to:

1. Wyposażenie sklepu w apteczkę pierwszej pomocy.

2. Instrukcję obsługi apteczki oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

3. Przeszkolenie personelu z udzielania pierwszej pomocy. Po takim szkoleniu lista osób, która była obecna na szkoleniu powinna się znaleźć w wykazie osób przeszkolonych.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w sklepie spożywczym obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z codziennymi obowiązkami pracowników, manipulacją żywnością, obsługą sprzętu oraz ogólną dynamiką miejsca pracy.

– To nie tylko procedura formalna, lecz skrupulatne badanie warunków pracy mające na celu minimalizację zagrożeń zdrowotnych i wypadków. Dzięki temu można wprowadzić odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak stosowanie sprzętu ochronnego czy wprowadzenie odpowiednich zasad pracy – dodaje Magdalena Włastowska.

Środki Ochrony Indywidualnej

Dobór środków ochrony indywidualnej jest zależny od czynności, jakie wykonuje pracownik. Niemniej jednak, w sklepach spożywczych, gdzie praca wiąże się z różnorodnymi czynnościami, od obsługi urządzeń po bezpośrednią styczność z żywnością, środki ochrony indywidualnej (ŚOI) odgrywają nieocenioną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników. Przykładowo – rękawice ochronne jednorazowe, przeznaczone do kontaktu z żywnością, stanowią nieodzowny element higieny podczas manipulacji żywnością, eliminując potencjalne ryzyko przeniesienia bakterii czy substancji alergenów na produkty.

W sektorze spożywczym i przemysłowym często występuje konieczność manipulacji towarami, w tym rozpakowywania i układania produktów. W trakcie tych czynności zanotowano znaczną liczbę urazów, wynikających głównie z niewłaściwego użytkowania narzędzi, zwłaszcza tzw. tapeciaków, zamiast rekomendowanych bezpiecznych noży.

Ochrona przeciwpożarowa

Nie zapomnij także o oznakowaniu – umieść w widocznym miejscu znaki:

– zakazu palenia tytoniu i wyrobów elektronicznych,

– ręczny ostrzegacz pożarowy,

– hydrant wewnętrzny,

– gaśnica,

– główny wyłącznik prądu,

– przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Zapewnienie pracownikom bezpiecznego i w zdrowych warunkach każdego dnia pracy, jest najwyższą wartością. Coraz częściej klienci decydują się na produkty i usługi, które są wytwarzane w sposób etyczny, a to przekłada się na chęć kupowania w miejscach, których właściciele chronią i dbają o swój zespół. Dbałość o zdrowie pracowników jest źródłem przewagi konkurencyjnej, buduje zaufanie do marki. Z kolei pracownicy coraz częściej szukają pracy w firmach, które podzielają ich wartości, a bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla nich priorytetem.

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media