logo
centrum prasowe

Bezpieczeństwo dzieci podczas letnich obozów i kolonii – jak zweryfikować kwalifikacje opiekunów?

2022-06-27
redakcja

Wakacje to prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych okresów w roku dla młodzieży uczącej się. Oferują niezliczoną ilość form wypoczynku, na które rodzice mogą posłać swoje dzieci. W gąszczu wielu ofert można stracić głowę, trzymajmy ją jednak mocno na karku i weryfikujmy, czy dany organizator w ogóle może taki wypoczynek oferować.

W jaki sposób rodzic może zweryfikować kwalifikacje kadry obozu i legalność jego organizacji? Jest co najmniej kilka dokumentów, które muszą być udostępnione do ich wglądu. Przede wszystkim forma wypoczynku musi być zgłoszona do Kuratorium Oświaty. Organizator powinien tam zawrzeć szereg informacji, takich jak: Ilość uczestników wraz z informacją o ich stanie (wiek, ewentualna niepełnosprawność), informacje o kadrze oraz spełnianiu wymagań dla pełnionych przez nią funkcji. Wymagane są również informacje nt. ramowego programu wypoczynku, uwzględniające rodzaj działań jakie będą realizowane, miejsce odbywania wypoczynku, w tym szkice lub plany obiektu, warunki higieniczno-sanitarne oraz kopię opinii właściwego miejscowego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnienie przez teren lub obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto, każda osoba uznana za szeroko pojętą kadrę wypoczynku musi posiadać odpowiednie uprawnienia i dodatkowe dokumenty, które załącza się do wyżej opisanego zgłoszenia. Przede wszystkim osoby zajmujące się bezpośrednio dziećmi, czyli wychowawcy i kierownik wypoczynku, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i dodatkowe dokumenty. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która: nie była karana i poświadcza tę informację wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego, ukończyła 18 lat, posiada co najmniej średnie wykształcenie, posiada kurs kierownika wypoczynku oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo wychowawczych uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat. Wychowawca wypoczynku musi spełnić te same wymagania co kierownik, z wyjątkiem posiadania doświadczenia dydaktyczno-wychowawczego – mówi Andrzej Bączkowski, Główny specjalista ds. BHP W&W Consulting.

Natomiast pamiętać należy o kilku wyjątkach od wymagań ukończenia odpowiedniego kursu i doświadczenia – nie muszą ich posiadać m.in. instruktorzy harcerscy posiadający odpowiedni stopień instruktorski (dotyczy podharcmistrza przy kierowniku oraz przewodnika przy wychowawcy). Kierownik, wychowawcy oraz osoby odpowiadające za żywienie muszą ponadto posiadać zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. – Kadra dodatkowa np. ratownik wodny, instruktor danej dziedziny sportowej, przewodnik górski, etc. muszą posiadać uprawnienia wydane przez właściwy organ państwowy lub wydający dane uprawnienia związek. Nie należy również zapominać, że organizator wypoczynku musi podpisać umowy z kierownikiem i wychowawcami na pełnione przez nich funkcje. Wszystkie dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry organizator wypoczynku musi załączyć do zgłoszenia formy wypoczynku do kuratorium oświaty. Natomiast potwierdzenie zgłoszenia i dokumenty kadry muszą być przechowywane przez organizatora przez 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku – dodaje Główny specjalista ds. BHP W&W Consulting.

Rodzice mogą bardzo łatwo sprawdzić, czy dana forma wypoczynku została zgłoszona do Kuratorium Oświaty poprzez sprawdzenie jej w Bazie Wypoczynku na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl, gdzie trafiają wszystkie prawidłowo zgłoszone formy. – Kolejnym, bardziej szczegółowym aspektem będzie prośba do organizatora o okazanie dokumentów, o których mowa była wyżej m.in.: okazania umów z kadrą, okazania zaświadczeń z odbycia kursów na daną funkcję (lub w przypadku wskazanych wcześniej instruktorów harcerskich okazanie właściwego rozkazu Komendanta Hufca nadającego danej osobie konkretny stopień instruktorski), okazania odpowiednich zaświadczeń lekarskich. Oczywiście przy żądaniu szczegółowych dokumentów należy pamiętać o zachowaniu zasad ochrony danych osobowych, co może skutkować np. odmową okazania konkretnych dokumentów, a tylko zapisem w rejestrach jednostki o posiadaniu takowych – mówi Andrzej Bączkowski.

Dokumenty te powinny być archiwizowane w sposób zorganizowany – najprostszą formą jest odpowiednio poukładany segregator, z którym kierownik wypoczynku jedzie na obóz. W przypadku kontroli Kuratorium Oświaty lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma obowiązek okazać te dokumenty. Organizator wypoczynku, który posiada odpowiednie dokumenty, ale nie potrafi ich utrzymać w porządku, może budzić uzasadnione obawy, że nie poradzi sobie z całością organizacji i przeprowadzenia wypoczynku.

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media