Ocena zagrożenia wybuchem

Ochrona przed pożarem przedsiębiorstwa oraz infrastruktury budowlanej i technicznej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa biznesu.

Na podstawie art. 4 ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.). Obowiązujące przepisy nakładają na zarządców i administratorów obiektu następujące obowiązki:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na jego terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą:

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • określenie zasad i procedur ewakuacji,
 • ekspertyzy, opinie oraz uzgodnienia projektów budowlanych,
 • wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz prawidłowe oznakowanie obiektu,
 • konserwacja oraz naprawa urządzeń przeciwpożarowych (tj. SSP, DSO, instalacje tryskaczowe, system oddymiania, oświetlenie ewakuacyjne), gaśnic oraz instalacji hydrantowej,
 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej,
 • ćwiczenia z ewakuacji obiektu,
 • praktyczne szkolenia przy użyciu symulatora pożarów.

Ochrona przed wybuchem pożaru swoim zakresem obejmuje szereg działań, począwszy od prawidłowego projektu, następnie stosowania odpowiednich zabezpieczeń w budynku, a kończąc na równie istotnej sprawie, choć często bagatelizowanej, a mianowicie szkoleniu ludzi.

Naszym zadaniem jest minimalizowanie ryzyka oraz skutków potencjalnych zdarzeń.