Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowywana jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe pełniących funkcje użyteczności publicznej, produkcyjne, zamieszkania zbiorowego, magazynowe oraz inwentarskie. Obowiązek jej opracowania spoczywa na właścicielach, zarządcach bądź użytkownikach tych obiektów lub ich części. 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest najważniejszym dokumentem z zakresu ochrony pożarowej spełniającym funkcję prewencyjną, z którą powinien zostać zapoznany każdy użytkownik budynku. Dzięki Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego użytkownik budynku dowie się, w jaki sposób postępować w sytuacji pożaru, kogo powinien powiadomić w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz jakimi urządzeniami gaśniczymi może ugasić powstały pożar. Wiedza zdobyta po zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zwiększy również świadomość użytkowników obiektów i zmniejszy prawdopodobieństwo powstania pożaru. 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana jest zgodnie z § 6. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Część opisowa zawiera: 

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenie wybuchem,
 • określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice?oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,?z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.

Część graficzna to czytelny szkic planów obiektów i każdej jego kondygnacji. Plany te zawierają:

 • powierzchnie, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych,
 • występującą gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji?i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody przeznaczonej do celów przeciwpożarowych,
  drogi pożarowe i inne dróg dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymaga okresowej aktualizacji, która powinna być wykonywana co najmniej co 2 lata lub po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu albo procesu technologicznego, który wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. 

Biurowy parter 2014 Kolory W&WNa-stronę-Internetową-pl-angBiurowy I PIĘTRO KOLORY W&W