Ekspertyzy

Zespół specjalistów składający się m.in. z rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawców budowlanych naszej Firmy dokona kompleksowej oceny bezpieczeństwa pożarowego Państwa budynku w celu dostosowania go do obowiązujących obecnie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych  wraz opracowaniem stosownych ekspertyz technicznych w tym zakresie. Działając w imieniu i na rzecz inwestora przeprowadzimy również cały proces ewentualnego uzgadniania wszelkich formalności z Komendantem Wojewódzkim PSP.

W ramach działalności oferujemy opracowanie odpowiednich ekspertyz technicznych obejmujących swoim zakresem następujące odstępstwa:

  • ODSTĘPSTWA W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNO BUDOWLANYCH

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.), przy:

  •  nadbudowie,
  • rozbudowie,
  •  przebudowie,
  • zmianie sposobu użytkowania/przeznaczenia budynków istniejących.

Wymagania, w zakresie przepisów techniczno-budowlanych mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

  • ODSTĘPSTWA W ZAKRESIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU

Zgodnie z § 1. ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719) w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych dot. np. hydrantów wewnętrznych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i stałych urządzeń gaśniczych.

  • ODSTĘPSTWA W ZAKRESIE DROGI POŻAROWEJ ORAZ WODY DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Zgodnie z § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i/lub wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.